Disclaimer: belangrijke juridische informatie

Personen die informatie oproepen welke is gepubliceerd op de internetwebsite van Kaba Holding AG ("Kaba"), gaan akkoord met de volgende voorwaarden: 

Gebruik van de website van Kaba
De inhoud van de website van Kaba is volledig auteursrechtelijk beschermd (alle rechten voorbehouden). Het downloaden of printen van afzonderlijke pagina’s en/of delen van de website van Kaba is toegestaan voor zover noch de verwijzingen naar copyright noch andere wettelijk beschermde vermeldingen worden verwijderd. Indien u software of andere gegevens van de website van Kaba downloadt of op een andere wijze reproduceert, blijven alle eigendomsrechten van Kaba. Het (volledig of gedeeltelijk) reproduceren, versturen (elektronisch of op andere wijze), wijzigen, koppelen of gebruiken van de website van Kaba voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaba is verboden. 

Geen aanbod
De informatie die wordt gepubliceerd op de website van Kaba houdt noch een verzoek in noch een aanbod of een advies tot aankoop of verkoop van beleggingsproducten of tot het uitvoeren van andere transacties. 

Geen verplichting
Kaba doet alles wat in haar vermogen ligt om de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie te waarborgen, maar doet geen toezeggingen ten aanzien van de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de informatie en de meningen op haar website. De informatie en meningen op de website van Kaba worden door Kaba uitsluitend ter beschikking gesteld voor privégebruik en voor informatiedoeleinden; zij kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De gegevens op de website van Kaba zijn geen hulpmiddelen om beslissingen te nemen over juridische, fiscale of andere kwesties; op grond van deze gegevens dienen geen beleggings- of andere beslissingen genomen te worden. 

Geen garantie
Voor de juistheid van de informatie en meningen die via de website van Kaba worden verspreid, wordt geen garantie gegeven, noch uitdrukkelijk noch impliciet.

Beperking van de aansprakelijkheid
Kaba is in geen geval, nalatigheid onbeperkt inbegrepen, aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook; (onbeperkt) inbegrepen is directe, bijzondere indirecte schade of gevolgschade die kan ontstaan als gevolg van of in verband met de toegang tot, het gebruik, de capaciteit of het oproepen van de website van Kaba of in verband met de koppeling aan andere websites, ook indien Kaba is gewezen op de mogelijkheid van een dergelijke schade. 

Gekoppelde websites
Indien u bepaalde links activeert op de website van Kaba, verlaat u in bepaalde gevallen de website van Kaba. Kaba heeft de sites die gekoppeld zijn aan de website van Kaba niet gecontroleerd en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud, de daarop aangeboden producten, diensten of andere content. 

Aanzienlijk belang
Het Kaba-concern en/of zijn commissarissen, managers en medewerkers hebben/hadden mogelijkerwijs aandelen of posities respectievelijk handelden of fungeerden als Market Maker voor de betreffende titels. Bovendien hebben/hadden dergelijke rechts- of natuurlijke personen mogelijkerwijs relaties met de betreffende ondernemingen, stellen/stelden aan deze ondernemingen Corporate Finance of andere diensten ter beschikking of maken/maakten als directeur deel uit van de directie. 

Performance
De toekomstige performance van het belegde vermogen kan niet worden bepaald aan de hand van de koersontwikkeling tot nu toe, d.w.z. de waarde van de beleggingen kan stijgen en dalen. Het behoud van het geïnvesteerde kapitaal kan niet worden gegarandeerd; wisselkoersschommelingen kunnen bijvoorbeeld leiden tot een fluctuatie van de waarde van de beleggingen. 

Lokale wettelijke beperkingen
De website van Kaba is niet bestemd voor personen die vallen onder een jurisdictie welke de publicatie respectievelijk de toegang tot de website van Kaba verbiedt (op grond van de nationaliteit van de betreffende persoon, haar woonplaats of om andere redenen). Personen voor wie dergelijke beperkingen gelden, hebben geen toegang tot de website van Kaba.